Danone RESEARCH ZVEŘEJŇUJE publiKACE TÝKAJÍCÍ SE KlinicKÝCH STUDIÍ O ÚČINCÍCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ Activia a Actimel

Danone Research, neboli celosvětová komunita 1200 vědeckých a výzkumných pracovníků společnosti Danone, přímo zpřístupnila publikace týkající se klinických studií provedených za posledních 20 let ohledně účinků jejích 2 klíčových mléčných výrobků : Actimel a Activia.

Actimel, Activia: více než 40 publikací klinických studií

Actimel, který byl poprvé uveden na trh v Belgii v roce 1994 a v současné době je prodáván v 53 různých zemích, byl předmětem 27 publikací klinických studií. Jedná se o jeden z nejvíce vědecky dokumentovaných potravinářských výrobků. Activia byla uvedena na trh ve Francii již v roce 1987, prodává se v 71 zemích a má publikováno 17 klinických studií.
Tyto publikace jsou součástí vědeckých materiálů, které podrobně vysvětlují tvrzení používaná pro tyto dvě značky.

Klinické studie: prováděné na lidech určené k prokázání účinku výrobku na zdraví

Danone Research provádí většinu svých klinických studií ve spolupráci s nezávislými odborníky. Studie prováděné společností Danone jsou realizovány se stejnou vědeckou důsledností jako studie prováděné ve farmaceutickém průmyslu. Tyto studie splňují požadavky správných klinických praxí (GCP), což je mezinárodní vědecko-etický standard kvality pro uspořádání, realizaci, registraci, dokumentaci a archivování studií prováděných na lidech. Většina z těchto studií je randomizována, kontrolována a dvojitě zaslepena. Jejich cílem je prokázat prospěšné účinky výrobků jak celkově na lidské zdraví, tak i na jednotlivé fyziologické funkce.

Kmeny Danone : exkluzivní kmeny bakterií identifikované mezi stovkami jiných

Každý kmen bakterií má svoje specifické charakteristiky; dva kmeny patřící ke stejnému druhu budou mít s největší pravděpodobností různé účinky. Z tohoto důvodu musí být účinek každého jednotlivého kmene hodnocen vhodnými laboratorními testy a klinickými studiemi. Danone Research proto věnuje na jejich studium značné finanční prostředky.
Na základě exkluzívní sbírky 4000 kmenů baktérií mléčného kysání probíhají jednotlivé etapy práce výzkumného týmu : definování všech těchto kmenů z molekulárního hlediska, jejich charakterizování, identifikace kmenů s nejslibnějším potenciálem pro účinky na zdraví, přidání vybraných bakterií do výrobku, potvrzení příslušného prospěšného účinku na zdraví a zajištění možnosti jeho výroby v průmyslovém měřítku.
V rámci celé této práce naše týmy využívají nejnovější metody z oblasti genomiky a robotiky; rozvíjejí spolupráci na vysoké úrovni s renomovanými institucemi (např. Washington University v USA, Pasteurův Institut, Univerzita Wageningen v Nizozemí, Lawson Institute v Kanadě nebo INRA ve Francii).

Výzkum probiotických kultur : staletá věda, která pokračuje ve svém rozvoji i dnes

Ilja Mečnikov (ruský laureát Nobelovy ceny za lékařství v roce 1908) byl prvním vědcem, který se začal zajímat o prospěšné účinky baktérií mléčného kysání na zdraví. Byl dokonce přesvědčen, že mají přímý vliv na dlouhověkost. Na konci 19. století dále rozvinul svoje myšlenky na Pasteurově Institutu v Paříži, přičemž byl vůbec prvním, kdo uplatnil vědecký přístup ke studiu baktérií mléčného kysání.
Lze říci, že probiotika představují století výzkumných prací. Nicméně k významnému pokroku v této oblasti došlo teprve zcela nedávno : za posledních devět let bylo publikováno více než 2 500 článků, ve srovnání s 483 publikacemi vydanými během 20 předcházejících let.
Budoucnost probiotického výzkumu bude ovlivněna především dvěma faktory :
- v posledních letech se objevila nová oblast výzkumu : studium střevní mikroflóry v její vzájemné reakci s probiotiky a buňkami trávicího traktu (včetně imunitních buněk, které představují 70% celého imunitního systému) a účinků těchto vzájemných reakcí na lidské zdraví - nové technologie, např. vysokorychlostní genomické nástroje - pomáhají výzkumným pracovníkům uplatňovat systémový přístup a studovat biologické mechanismy na molekulární úrovni.