Publikované klinické studie prokazující prospěšné účinky Activie na zdraví

Přežití Bifidobacterium lactis DN-173 010, probiotického kmene obsaženého ve výrobku Activia, po jeho průchodu trávicím traktem.

Rochet V, L Rigottier-Gois, A Ledaire, C Andrieux, M Sutren, S Rabot, A Mogenet, J-L Bresson, S Cools, C Picard, N Goupil-Feuillerat & J Doré.

Přežití baktérií Bifidobacterium animalis DN-173 010 ve fekální mikroflóře po jejich podání v lyofilizované formě nebo ve fermentovaném výrobku - randomizovaná studie provedená se zdravými dospělými

Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology, 2008; 14: 128-136.

Přežití baktérií Bifidobacterium animalis kmene DN-173 010 bylo hodnoceno po jejich pozření ve fermentovaném výrobku nebo v lyofilizované formě. Do randomizované, otevřené studie s 2 paralelními skupinami bylo zahrnuto 12 zdravých subjektů. Složení a aktivita fekální mikroflóry byly sledovány před konzumací (10-denní výchozí fáze studie), během konzumace (fáze podávání výrobku po dobu 1 týdne) apo konzumaci (10-denní následná fáze) jedné ze dvou (výše uvedených) forem produktu. Pro porovnání přežití baktérií B. animalis kmene DN-173 010 po konzumaci těchto dvou různých forem produktu byla použita metoda "immunoblottingu" kolonií, metoda FISH (Fluorescent In Situ Hybridisation) se zkoumáním DNA specifického pro každou skupinu a gelová elektroforéza s časovým gradientem teploty při použití primerů specifických pro každou skupinu, společně s analýzami aktivity enzymů a fekálních metabolitů. Na konci fáze suplementace byl průměrný počet baktérií B. animalis DN-173 010 kvantifikovaných imonodetekcí ve fekáliích 5 ze 6 subjektů v jednotlivých léčených skupinách >/=10(8) jednotek vytvářejících kolonie / 1 g fekálií. Tyto počty odpovídaly průměrnému přežití 22% baktérií v případě lyofilizované formy a 20% v případě fermentovaného výrobku. V průběhu stejné fáze studie profily PCR gelové elektroforézy s časovým gradientem teploty prokázaly dvojité pásmo odpovídající modelu B. animalis DN-173 010 u 11 subjektů. V průběhu testu nebyly pozorovány žádné větší změny ani u dominantních členů fekální mikroflóry hodnocených metodou FISH (Fluorescent In Situ Hybridisation) ani u jejich aktivit. Závěrem lze konstatovat, že jsme prokázali, že lyofilizovaná forma B. animalis DN-173 010 přežívá průchod trávicím traktem a že by mohla představovat vhodnější formu pro podávání při déle trvajících klinických testech.


He T, M G Priebe, Y Zhong, C Huang, HJM Harmsen, GC Raangs, JM Antoine, GW Welling & RJ Vonk.

Vliv suplementace na bázi jogurtu a bifidobakterií na mikroflóru tlustého střeva u subjektů netolerantních na laktózu.

Journal of Applied Microbiology, 2007; 104(2):595-604.

Cíle studie : Metabolismus laktózy v tlustém střevě může hrát určitou roli při netoleranci laktózy. Zkoumali jsme, zda 2-týdenní suplementace pomocí Bifidobacterium longum (v kapslích) a jogurtu obohaceného Bifidobacterium animalis mohla upravit složení a metabolické činnosti mikroflóry v tlustém střevě u 11 čínských subjektů netolerantních na laktózu. Metody a výsledky : po dobu prováděné suplementace došlo k významnému zvýšení celkového počtu buněk, celkového počtu baktérií i počtu baktérií skupiny "Eubacterium rectale/Clostridium coccoides" ve fekáliích (měřeno pomocí metody FISH a fekální aktivity β-galaktosidázy). Počet bifidobacterií měl během suplementace a po ní rostoucí tendenci. Pomocí PCR-denaturační gradientové gelovéelektroforézy bylo zjištěno, že u subjektů, u kterých před suplementací nebyly baktérie B. animalis a B. Longum detekovány, byly oba tyto kmeny přítomné v jejich fekáliích během suplementace, ale zmizely po suplementaci. Stupeň trávení laktózy v tenkém střevě a doba "oro-caecální" pasáže nebyly před a po suplementaci odlišné, zatímco po suplementaci došlo ke snížení hodnoty symptomů netolerance laktózy. Závěry : Výsledky udávají, že suplementace mění množství a metabolickou aktivitu mikroflóry přítomné v tlustém střevě a zmírňuje symptomy u subjektů netolerujících laktózu. Změny v mikroflóře tlustého střeva by mohly být jedním z faktorů upravených suplementací, které vedou ke zmírnění netolerance laktózy. Význam a dopad studie : tato studie poskytuje důkazy o možnosti řešení netolerance laktózy pomocí laktózy a probiotik dodávaných ve stravě (jogurt) a úpravou mikroflóry přítomné v tlustém střevě.


Collado M.C., Y. Moreno, J.M. Cobo, J.A. Mateos, M. Hernandez.

Molekulární detekce Bifidobacterium animalis DN-173 010 v lidské stolici během podávání fermentovaných mléčných výrobků.

Food Research International, 2006; 39: 530-535

Testovali jsme různé metody detekce exogenních bifidobaktérií (DN-173010) ve stolici : metodu PCR specifickou pro rody a druhy ; rozšířenou analýzu restrikce ribosomálních DNA (ARDRA) a metodu FISH (Fluorescent In Situ Hybridization). Během konzumace fermentovaných mléčných výrobků bylo pozorováno významné zvýšení počtu bifidobaktéruií ve stolici, přičemž jsme rovněž zjistili snížení tohoto počtu po skončení konzumace. Počet bifidobaktérií napočtených kultivací byl 10 - 100-krát nižší než při použití metody FISH. Bifidobacterium animalis DN-173010 dokáže přežít průchod gastrointestinálním traktem a byla zjištěna v živém stavu v lidské stolici. Kombinace metod ARDRA a FISH byla účinným nástrojem k detekci exogenních bifidobaktérií. Cílem této studie bylo prokázat, že baktérie Bifidobacterium DN-173010 přežije průchod gastrointestinálním traktem a že je v živém stavu zjištěna v lidské stolici. Za tímto účelem jsme k vyhodnocení použili různé metody sloužící k detekci a kvantifikaci bifidobaktérií po konzumaci fermentovaných mléčných výrobků suplementovaných pomocí B. animalis subsp. lactis DN-173010. Zjištěním živých buněk v lidské stolici bylo potvrzeno, že tento kmen baktérií přežívá průchod gastrointestinálním traktem.


Duez H, Pelletier C, Cools S, Aissi E, Cayuela C, Gavini F, Bouquelet S, Neut C & Mengaud J.

Metoda "immunoblottingu" kolonií pro kvantitativní detekci probiotického kmene Bifidobacterium animalis v lidské stolici.

Journal of Applied Microbiology, 2000; 88:1019-27

K detekci probiotického kmene Bifidobacterium animalis DN-173 010 ve vzorcích lidské stolice byla použita metoda "immunoblottingu" kolonií. Králíci byli imunizováni tepelně zničenými baktériemi DN-173 010, což vedlo k produkci antiséra vysoce specifického pro baktérie patřící k druhům Bif. animalis. Z celkového počtu 89 kmenů (zastupujících 29 různých testovaných bifidobakteriálních druhů) bylo antisérum detekováno pouze u 15 kmenů druhu Bif. animalis. V "immunoblottingu" používaném na Západě sérum reaguje s proteinem, který má zjevnou molekulární hmotnost 45-kDa. Žádná z baktérií, se kterou se klasicky setkáváme ve vzorcích lidské stolice a které jsou schopné růst na neselektivním krevním agaru Columbia (např. enterobaktérie, bakteroidy nebo Lactobacillus), nereagovala s antisérem. Využitím vysoké specifičnosti antiséra a nepřítomnosti baktérií Bif. animalis ve vzorcích lidských fekálií pěti dobrovolníků jsme prokázali, že kmen DN-173 010 přežívá průchod střevy. Díky kombinaci technik semiselektivní kultivace "immunoblottingu" kolonií tato metoda umožnila detekovat kmen Bif. animalis i v případě, že představoval pouze jednu tisícinu celkové bifidobakteriální populace.


Pochart P, Marteau P, Bouhnik Y, Goderet I, Bourlioux P, Rambaud JC.

Přežití Bifidobaktérií konzumovaných ve fermentovaném mléčném výrobku během jejich průchodu tenkým střevem u lidí: studie "in vivo" s využitím střevní perfuze.

American Journal of Clinical Nutrition, 1992; 55:78-80

Schopnost kmene Bifidobacterium sp přežít průchod horní částí gastrointestinálního traktu po jeho pozření ve fermentovaném mléčném výrobku, u šesti zdravých dospělých subjektů nepřijímajících potravu, při použití "in vivo" perfuze ilea. Po pozření 10.0 +/- 0.5 log10 bifidobaktérií ve 400 g fermentovaného mléka došlo k významnému zvýšení ileálního toku bifidobaktérií, přičemž bylo dosaženo maxima v hodnotě 8.8 +/- 0.2 log10 bifidobaktérií/hod. (1.7 +/- 0.4 hod. po pozření fermentovaného mléčného výrobku). Průměrný počet bifidobaktérií získaný z terminálního ilea během 8 hodin po pozření fermentovaného mléčného výrobku byl 9.0 +/- 0.1 log10 , což představovalo 23.5 +/- 10.4% z celkově pozřeného počtu. Tyto výsledky udávají, že u zdravých dospělých osob přežívá Bifidobacterium sp při konzumaci ve fermentovaném mléčném výrobku průchod gastrointestinálním traktem. Je zapotřebí provést další studie, aby bylo zjištěno chování těchto exogenních baktérií v lumen tlustého střeva a aby byly prozkoumány jejich účinky na fyziologii gastrointestinálního traktu u lidí.


Berrada N, Lemeland JF, Laroche G, Thouvenot P, Piaia M.

Bifidobacterium z fermentovaných mléčných výrobků: Přežití při průchodu žaludkem.

Journal of Dairy Science, 1991; 74:409-413

Dva kmeny Bifidobacterium obsažené ve dvou různých fermentovaných mléčných výrobcích se chovají velmi odlišně, když jsou vystaveny žaludečnímu prostředí simulovanému "in vitro". Jeden kmen přežívá velmi dobře po dobu alespoň 90 min. (více než 10(7)/g), avšak druhý studovaný kmen je daleko méně odolný. Tyto výsledky "in vitro" byly (s malými odchylkami) potvrzeny studií "in vivo" u lidí. Vyhodnocení rychlosti odchodu těchto výrobků ze žaludku umožňuje odhadnout množství Bifidobacterium, které se může dostat do tenkého střeva.


Pochart P, Marteau P, Bisetti N, Goderet I, Bourlioux P, Rambaud JC.

Izolování bifidobaktérií ve stolici po dlouhodobé konzumaci mléčného výrobku s bifidem (LB).

Médecine et Maladies Infectieuses 1990; 20: 75-78 (vydáno ve francouzštině)

abstrakt není k dispozici


Activia zlepšuje pomalou střevní pasáž :

Agrawal A., Houghton L.A., Morris J., Reilly B.,D., Guyonnet D., Goupil-Feuillerat N., Schlumberger A., Jakob S. & Whorwell P.J.

Klinický test : účinky fermentovaného mléčného výrobku obsahujícího Bifidobacterium lactis DN-173-010 na břišní distenzi a gastrointestinální pasáž u syndromu dráždivého tračníku se zácpou.

Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 2009; 29(1): 104-114.

Kontext : Pocit nafukování (nadýmání) břicha a skutečné zvýšení hodnoty obvodu v pase (distenze) jsou nepříjemné charakteristiky syndromu dráždivého tračníku (IBS), který je obvyklejší u pacientů trpících zácpou, a to především v případě, že mají zpomalenou střevní pasáž. Cíl : stanovit, zda fermentovaný mléčný výrobek obsahující Bifidobacterium lactis DN-173-010 snižuje distenzi, zrychluje gastrointestinální pasáž a zlepšuje symptomy u pacientů trpících IBS se zácpou. Metody: Randomizovaná, dvojitě slepá, kontrolovaná studie provedená v jednom centru a v paralelních skupinách, v jejímž rámci pacienti po dobu 4 týdnů konzumovali testovaný nebo kontrolní výrobek. U 34 pacientů (se kterými bylo v úmyslu provést test) byla hodnocena distenze, "orocaecální" pasáž, pasáž tlustým střevem a symptomy IBS. Výsledky: ve srovnání s kontrolním výrobkem vedl testovaný výrobek k významnému snížení procentuální změny maximální distenze (medián rozdílu - 39%, 95%CI (-78, -5); p=0.02) a k tendenci směrem ke snížené průměrné distenzi během dne (-1.52cm (-3.33, 0.39); p=0.096). Bylo rovněž pozorováno zrychlení pasáže : "orocaecální" (-1.2 hod. (-2.3,0);p=0.049) a tlustým střevem (-12.2 hod. (-22.8,-1.6);p=0.026), stejně jako zlepšení celkové závažnosti symptomů (-0.5 (-1.0,-0.05);p=0.032). Závěry : Tento probiotický výrobek vedl ke zlepšení objektivně měřených hodnot obvodu v pase a gastrointestinální pasáže, stejně jako ke zmírnění symptomů. Tyto údaje podporují myšlenku, že zrychlení střevní pasáže je užitečnou strategií pro léčení distenze.


Nishida S., Ishikawa Y., Iino H.

Působení Bifidobacterium lactis DN-173 010 na dobu střevní pasáže, vyprazdňování a střevní mikroflóru : randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná, křížová studie provedená u zdravých japonských žen.

Pharmacometrics 2008;74 (5/6) : 99-106.

Zácpa je frustrující symptom postihující 3% dětí na celé světě. Randomizované kontrolované testy ukazují, že jak polyetylén glykol, tak laktulóza jsou účinnými prostředky při zvyšování četnosti vyprazdňování u dětí trpících zácpou. Ve 30-50% případů však tyto děti udávaly bolesti břicha, nadýmání břicha, plynatost, průjem, pocit nevolnosti a nepříjemnou chuť léku. Dvě nedávné studie prokázaly, že fermentovaný mléčný výrobek obsahující Bifidobacterium lactis, kmen DN-173 010, je účinný při zvyšování četnosti stolice u pacientů trpících syndromem dráždivého střeva s predominancí zácpy s četností vyprazdňování menší než 3 x za týden a u žen trpících zácpou s četností vyprazdňování menší než 3 x za týden. Cílem této studie je určit, zda tento fermentovaný mléčný výrobek je účinný při léčení zácpy u dětí s četností vyprazdňování menší než 3 x za týden. Tato studie se snaží dokázat, že fermentovaný mléčný výrobek obsahující Bifidobacterium lactis, kmen DN-173 010, je účinný při zvyšování četnosti stolice po 3 týdnech konzumace u dětí s funkční zácpou a s četností vyprazdňování menší než 3 x za týden.


Méance S, Cayuela C, Raimondi A, Turchet P, Lucas C & Antoine JM.

Nedávné pokroky v použití funkčních potravin: účinky komerčního fermentovaného mléčného výrobku obsahujícího Bifidobacterium animalis kmen DN-173 010 a jogurtové kultury na střevní pasáž u starších lidí.

Microbial Ecology in Health and Disease 2003; 15: 15-22.

Bylo navrženo využít fermentované mléčné výrobky k úpravě doby střevní pasáže. Zkrácení dlouhých dob střevní pasáže může být důležité pro snížení náchylnosti k některým onemocněním tlustého střeva. Cíl : vyhodnotit účinek pravidelné konzumace mléčného výrobku fermentovaného probiotickým kmenem Bifidobacterium animalis DN-173 010 (108 CFU/g) a kulturami mléčného kysání (108CFU/g) (BM) na dobu střevní pasáže u samostatně žijících starších osob. Způsob provedení studie : randomizovaná studie byla provedena se 4 skupinami : bylo do nich zahrnuto 50 subjektů s dobou střevní pasáže stabilně kratší než 40 hod. (UTT: 24.6 h, SD = 1.7) a 50 subjektů s dobou střevní pasáže stabilně rovnou nebo delší 40 hod. (OTT: 64.1 h, SD = 13.3). Subjektům z jednotlivých skupin s různou dobou pasáže byly náhodně podávány po dobu dvou týdnů 2 nebo 3 porce výrobku BM denně. Doba orofekální pasáže byla měřena před konzumací a po konzumaci BM pomocí techniky barevného markeru. Výsledky : ve všech 4 skupinách došlo u hodnot srovnávaných před konzumací a po konzumaci BM ke statisticky významnému zkrácení doby střevní pasáže - kolem 10% u UTT a kolem 40% u OTT (p < 0.001). Jak pro UTT, tak pro OTT byly 3 BM aktivnější než 2 BM (p < 0.05). Závěry : u starších osob došlo po 2 týdenní pravidelné konzumaci fermentovaného mléčného výrobku obsahujícího kmen Bifidobacterium animalis DN-173 010 a kultury mléčného kysání ke zkrácení dlouhých dob střevní pasáže. Tento konkrétní fermentovaný mléčný výrobek lze považovat za funkční potravinu.


Marteau P, Cuillerier E, Méance S, Gerhardt MF, Myara A, Bouvier M, Bouley C, Tondu F, Bommelaer G, Grimaud JC.

Bifidobacterium animalis, kmen DN-173 010 zkracuje dobu pasáže tlustým střevem u zdravých žen : dvojitě slepá, randomizovaná, kontrolovaná studie.

Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 2002; 16: 587-593.

KONTEXT : V jedné z předchozích studií bylo uvedeno, že Bifidobacterium animalis DN-173 010 zkracuje průchod (pasáž) tlustým střevem u žen. CÍL STUDIE : Potvrdit tento účinek a určit, zda jeho vysvětlením mohou být změny fekální bakteriální masy anebo fekálních sekundárních žlučových solí. METODY : Byla provedena dvojitě slepá, křížová studie. 36 zdravých žen bylo studováno ve čtyřech po sobě jdoucích 10-denních obdobích. Během období 2 a 4 každý den konzumovaly tři kelímky (o obsahu 125 g) fermentovaného mléčného výrobku (buď výrobku obsahujícího B. animalis DN-173 010, nebo kontrolního výrobku bez bifidobaktérií). Období 1 bylo "náběhovou" fází a období 3 "čistící" fází. Doby celkové a segmentální pasáže tlustým střevem byly vyhodnoceny pomocí peletové metody. U 12 subjektů byla odebírána a analyzována veškerá stolice (analýzy se týkaly pH, fekální hmotnosti, bakteriální masy a žlučových kyselin). VÝSLEDKY: Doby celkové a sigmoidní pasáže byly významně kratší během podávání výrobku obsahujícího B. animalis než v období podávání kontrolního výrobku. Ostatní doby pasáže, fekální hmotnost, pH, bakteriální masa a žlučové kyseliny nebyly významně ovlivněny. ZÁVĚRY : B. animalis DN-173 010 zkracuje dobu průchodu tlustým střevem u zdravých žen. Tento účinek není vysvětlen změnami fekální bakteriální masy ani změnami sekundárních žlučových kyselin.


Méance S, Cayuela C, Turchet P, Raimondi A, Lucas C & Antoine JM.

Fermentovaný mléčný výrobek obsahující Bifidobacterium probiotic, kmen DN-173 010, zkracoval dobu orofekální střevní pasáže u starších osob.

Microbial Ecology in Health and Disease. 2001; 13: 217-222

Bylo uvedeno, že fermentované mléčné výrobky upravují dobu střevní pasáže. Zkrácení dlouhých dob střevní pasáže může být důležité při snižování náchylnosti k některým onemocněním tlustého střeva. CÍL : vyhodnotit účinek pravidelné konzumace mléčného výrobku fermentovaného probiotickým kmenem Bifidobacterium animalis DN-173 010 (108CFU/g) a kulturami mléčného kysání (108CFU/g) (BM) na dobu střevní pasáže u samostatně žijících starších osob. ZPŮSOB PROVEDENÍ STUDIE : randomizovaná studie byla provedena se 4 skupinami : do studie bylo zahrnuto 50 subjektů s dobou střevní pasáže stabilně kratší než 40 hod. (UTT: 24.6 h, SD = 1.7) a 50 subjektů s dobou střevní pasáže stabilně rovnou nebo delší než 40 hod. (OTT: 64.1 h, SD = 13.3). Subjektům z jednotlivých skupin s různou dobou střevní pasáže byly po dobu 2 týdnů náhodně podávány buď 2 nebo 3 porce výrobku BM denně. Doba orofekální pasáže byla měřena před konzumací a po konzumaci BM pomocí techniky barevného markeru. VÝSLEDKY: ve všech 4 skupinách došlo při porovnání hodnot před konzumací a po konzumaci výrobku BM ke statisticky významnému zkrácení dob pasáže - kolem 10% u UTT a kolem 40% u OTT (p < 0.001). U UTT i u OTT byly 3 BM aktivnější než 2 BM (p < 0.05). ZÁVĚRY: u starších osob došlo po 2-týdenní pravidelné konzumaci mléčného výrobku fermentovaného kmenem Bifidobacterium animalis DN-173 010 a kulturami mléčného kysání ke zkrácení dlouhých dob střevní pasáže. Tento konkrétní fermentovaný mléčný výrobek lze považovat za funkční potravinu.


Bouvier M, Méance S, Bouley C, Berta JL & Grimaud JC.

Účinek konzumace mléčného výrobku fermentovaného probiotickým kmenem Bifidobacterium animalis DN-173 010 na dobu střevní pasáže u zdravých lidí.

Bioscience Microflora. 2001; 20 (2): 43-48.

Cíl : cílem naší studie bylo zjistit, zda specifický mléčný výrobek fermentovaný kmenem Bifidobacterium animalis DN-173010 může upravit dobu střevní pasáže u lidí. Bifidobaktérie jsou jednou z důležitých složek střevní mikroflóry a mohou mít vliv na střevní pasáž. Metody : v rámci tohoto testu byl pomocí paralelní, dvojitě slepé studie provedené u 72 zdravých dobrovolníků porovnán účinek mléčného výrobku fermentovaného kmenem Bifidobacterium animalis a obsahujícího 2.6*108CFU/g živých bifidobaktérií s účinkem tepelně ošetřeného mléčného výrobku fermentovaného kmenem Bifidobacterium na dobu pasáže tlustým střevem. Hlavním markerem byla celková doba pasáže tlustým střevem (CTT) měřená pomocí "radio-neprůhledných" pelet. Byly rovněž vypočteny doby segmentální pasáže tlustým střevem. Výsledky : 11-denní konzumace tohoto mléčného výrobku fermentovaného kmenem Bifidobacterium animalis DN-173 010 významně snížila celkovou dobu CTT (-20.6%) ve srovnání s původní hodnotou CTT a s kontrolní skupinou, u které nebyla zaznamenána žádná významná změna. Účinek byl výraznější u žen než u mužů. Závěr : naše studie prokázala, že konzumace fermentovaného mléčného výrobku obsahujícího živé baktérie Bifidobacterium animalis DN-173 010 je schopná zlepšit dobu CTT u lidí. (autorský abstrakt)


Activia zlepšuje pohodu při zažívání :

Guyonnet D., Schlumberger A., Mhamdi L., Jakob S., Chassany O.
Role výrobku Activia při zlepšování pohody při zažívání

Konzumace fermentovaného mléčného výrobku obsahujícího Bifidobacterium lactis DN-173 010 zlepšuje gastrointestinální pohodu a zažívací symptomy u žen udávajících drobné zažívací potíže: randomizovaná, dvojitě zaslepená, paralelní, kontrolovaná studie.

British Journal of Nutrition, 2009 Jul 22:1-9 [elektronická publikace před tištěnou].

Byla prokázána schopnost probiotik zlepšovat pravidelnost stolice nebo střevní pasáž u zdravých populací. Pro podporu využívání specifických probiotik ke zlepšení gastrointestinální pohody jsou požadovány další údaje. Tato studie byla určena k prozkoumání účinku konzumace fermentovaných mléčných výrobků na gastrointestinální pohodu, zažívací symptomy a kvalitu života související se zdravím u žen bez diagnostikovaných gastrointestinálních poruch.

V této dvojitě zaslepené, kontrolované, paralelně uspořádané studii byly subjekty náhodně rozděleny do skupin každodenně konzumujících buď 2 × 125 g fermentovaného mléčného výrobku obsahujícího Bifidobacterium lactisDN-173 010 a klasické jogurtové kultury, nebo kontrolní nefermentovaný mléčný výrobek po dobu 4 týdnů, po kterých následovalo 4-týdenní období bez konzumace. Gastrointestinální pohoda a zažívací symptomy byly hodnoceny každý týden. Kvalita života související se zdravím byla hodnocena každé 4 týdny. Údaje byly analyzovány pomocí analýzy kovariance a logistické regrese, s korekcí pro výchozí hodnoty u celé analyzované populace 197 žen (ve věku 18-60 let).

Procento žen udávajících zlepšení jejich gastrointestinální pohody bylo významně (P < 0·01) vyšší ve skupině konzumující fermentovaný mléčný výrobek ve srovnání s kontrolní skupinou (OR 1·69; 95 % CI 1·17, 2·45).

Významně (P < 0·05) výraznější snížení kompozitního skóre zažívacích symptomů bylo pozorováno ve skupině konzumující fermentovaný mléčný výrobek ve srovnání s kontrolní skupinou (průměr nejmenších čtverců − 0·57; 95 % CI − 1·12, − 0·02).

Pokud jde o dimenze kvality života související se zdravím, skóre pohody při zažívání se významně (P< 0·05) zlepšilo ve skupině konzumující fermentovaný mléčný výrobek ve srovnání s kontrolní skupinou.

Tato studie prokázala, že každodenní konzumace specifického fermentovaného mléčného výrobku je schopná zlepšit gastrointestinální pohodu a zažívací symptomy u dospělých žen bez gastrointestinálních poruch.


Guyonnet D., Woodcock A., Stefani B., Trevisan C. &Hall C.

Konzumace fermentovaného mléčného výrobku obsahujícího Bifidobacterium lactis DN-173 010 zlepšila u normální dospělé populace pohodu zažívání udávanou samotnými subjekty. Randomizovaná, otevřená, kontrolovaná, pilotní studie.

Journal of Digestive Diseases, 2009; 10: 61-70

CÍL : Některá probiotika zlepšují pohodu zažívání u osob trpících syndromem dráždivého střeva, což je ale zapotřebí potvrdit i u zdravé populace. Cílem této pilotní studie bylo prozkoumat účinek konzumace fermentovaného mléčného výrobku obsahujícího probiotika Bifidobacterium lactis DN-173010 a jogurtové kultury (testovaný výrobek) na pohodu zažívání a symptomy související se zažíváním u dospělých osob s diagnózou gastrointestinálních poruch. METODY: Studie byla řešena tak, aby se přiblížila situaci v reálném životě, a to použitím značkového výrobku v ovlivňovaných skupinách. V rámci otevřeného, randomizovaného, kontrolovaného testu bylo 371 dospělých, kteří si stěžovali na poruchy při zažívání, náhodně přiděleno do 3 skupin, ve kterých každý den po dobu 2 týdnů konzumovali buď 1 nebo 2 kelímky testovaného výrobku, nebo pokračovali ve své dosavadní obvyklé stravě. Pohoda při zažívání a potíže způsobené zažívacími symptomy byly vyhodnoceny pomocí dotazníku na začátku studie (= výchozí hodnoty) a při následném sledování (populace v protokolu n = 360). U jednotlivých skupin byla porovnána změna pohody při zažívání udávaná samotnými subjekty a změna vypočtená počítačem na základě dotazníku mezi stavem na začátku studie a při následném sledování pro každou z 20 položek (Cochran-Mantel-Haenszelův test). VÝSLEDKY : Zlepšenou pohodu při zažívání udávalo vyšší procento účastníků konzumujících testovaný výrobek (skupina konzumující 1 kelímek - 82.5%; skupina konzumující 2 kelímky - 84.3%) než procento účastníků konzumujících kontrolní výrobek (2.9%). Jejich hodnocení této změny se významně lišilo (P < 0.001). U obou skupin konzumujících testovaný výrobek se téměř všechna hodnocení symptomů zlepšila významně více než u kontrolní skupiny (P < 0.001). Mezi skupinami konzumujícími 1 kelímek a 2 kelímky nebyly zjištěny žádné významné rozdíly. ZÁVĚRY : Tato pilotní studie prokazuje, že každodenní pravidelná konzumace probiotické potraviny v podmínkách reálného života může být užitečná při zlepšování pohody při zažívání a zmírňování symptomů u dospělých osob z normální populace. K potvrzení těchto prospěšných účinků na zdraví je zapotřebí provést další dvojitě slepé, randomizované studie.


Agrawal A., Houghton L.A., Morris J., Reilly B.,D., Guyonnet D., Goupil-Feuillerat N., Schlumberger A., Jakob S. & Whorwell P.J.

Klinický test : účinky fermentovaného mléčného výrobku obsahujícího Bifidobacterium lactis DN-173-010 na břišní distenzi a gastrointestinální pasáž u syndromu dráždivého tračníku se zácpou.

Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 2009; 29(1): 104-114.

Kontext : Pocit nafukování (nadýmání) břicha a skutečné zvýšení hodnoty obvodu v pase (distenze) jsou nepříjemné charakteristiky syndromu dráždivého tračníku (IBS), který je obvyklejší u pacientů trpících zácpou, a to především v případě, že mají zpomalenou střevní pasáž. Cíl : stanovit, zda fermentovaný mléčný výrobek obsahující Bifidobacterium lactis DN-173-010 snižuje distenzi, zrychluje gastrointestinální pasáž a zlepšuje symptomy u pacientů trpících IBS se zácpou. Metody: Randomizovaná, dvojitě slepá, kontrolovaná studie provedená v jednom centru a v paralelních skupinách, v jejímž rámci pacienti po dobu 4 týdnů konzumovali testovaný nebo kontrolní výrobek. U 34 pacientů (se kterými bylo v úmyslu provést test) byla hodnocena distenze, "orocaecální" pasáž, pasáž tlustým střevem a symptomy IBS. Výsledky: ve srovnání s kontrolním výrobkem vedl testovaný výrobek k významnému snížení procentuální změny maximální distenze (medián rozdílu - 39%, 95%CI (-78, -5); p=0.02) a k tendenci směrem ke snížené průměrné distenzi během dne (-1.52cm (-3.33, 0.39); p=0.096). Bylo rovněž pozorováno zrychlení pasáže : "orocaecální" (-1.2 hod. (-2.3,0);p=0.049) a tlustým střevem (-12.2 hod. (-22.8,-1.6);p=0.026), stejně jako zlepšení celkové závažnosti symptomů (-0.5 (-1.0,-0.05);p=0.032). Závěry : Tento probiotický výrobek vedl ke zlepšení objektivně měřených hodnot obvodu v pase a gastrointestinální pasáže, stejně jako ke zmírnění symptomů. Tyto údaje podporují myšlenku, že zrychlení střevní pasáže je užitečnou strategií pro léčení distenze.


Guyonnet D, O. Chassany, P. Ducrotte, C. Picard, M. Mouret, C.H. Mercier & C. Matuchansky.

Účinek fermentovaného mléčného výrobku obsahujícího Bifidobacterium lactis DN-173 010 na kvalitu života spojenou se zdravím a na symptomy u dospělých osob v primární péči trpících syndromem dráždivého tračníku. Randomizovaný, dvojitě slepý, kontrolovaný test, provedený v několika centrech.

Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 2007; 26 (3): 475-486.

KONTEXT : Kvalita života spojená se zdravím (HRQoL) byla málokdy hodnocena jako primární cíl při posuzování účinku probiotik na syndrom dráždivého tračníku (IBS). CÍL: Prostudovat účinky fermentovaného mléčného výrobku obsahujícího Bifidobacterium animalis DN-173 010 a jogurtové kultury na IBS v rámci dvojitě slepého, kontrolovaného testu provedeného v několika centrech. METODY: celkem 274 dospělých osob v primární péči trpících IBS s predominancí zácpy (Rome II) bylo rozděleno do skupin konzumujících po dobu 6 týdnů buď testovaný fermentovaný mléčný výrobek , nebo tepelně ošetřený jogurt (kontrolní výrobek). Kvalita života spojená se zdravím a symptomy zažívacích potíží byly hodnoceny po uplynutí 3 a 6 týdnů u 267 subjektů. VÝSLEDKY: Hodnocení potíží souvisejících s kvalitou života spojenou se zdravím (primární koncový cíl) se po uplynutí 3 a 6 týdnů zlepšilo (P < 0.001) v obou skupinách. Po uplynutí 3 týdnů bylo v testované skupině hodnocení kvality života spojené se zdravím vyšší než v kontrolní skupině (65.2 vs. 47.7%, P < 0.005) ; v testované skupině bylo rovněž výraznější snížení nadýmání [0.56 +/- (s.d.)1.01 vs. 0.31 +/- 0.87, P = 0.03]. U subjektů s četností stolice menší než 3 krát za týden došlo v testované skupině po 6 týdnech ke zvýšení četnosti stolice (P < 0.001) ve srovnání s kontrolní skupinou. ZÁVĚRY: Tato studie udává prospěšný účinek probiotické potraviny na hodnocení kvality života spojené se zdravím, na nadýmání u pacientů trpících IBS s predominancí zácpy a na četnost stolice u subjektů s četností stolice menší než 3 krát týdně.


Další studie o účinku na vyprazdňování střev

Yang Y., He M., Hu G., Wei J., Pages P., Yang X., Bourdu-Naturel S.

Účinek fermentovaného mléčného výrobku obsahujícího Bifidobacterium animalis DN-173 010 na čínské ženy trpící zácpou.

World Journal of Gastroenterology, 2008; 14(40): 6237-6243

CÍL: Prozkoumat účinek fermentovaného mléčného výrobku obsahujícího Bifidobacterium lactis DN-173010 a jogurtové kultury (BIO(R)) na dospělé ženy trpící zácpou v Pekingu. METODY: Celkem 135 dospělých žen trpících zácpou bylo náhodně přiděleno do skupin konzumujících po dobu 2 týdnů buď 100 g testovaného fermentovaného mléčného výrobku, nebo 100 g zakysaného mléka obsahujícího neživé baktérie (kontrolní výrobek). Na začátku studie a po uplynutí doby 1 týdne a 2 týdnů byly u 126 subjektů (se kterými se počítalo pro studii) zaznamenány hodnoty těchto parametrů : četnost stolice, bodové hodnocení stavu vyprazdňování, tuhost stolice a příjem potravy. Zároveň bylo provedeno i vyhodnocení parametrů bezpečnosti. VÝSLEDKY: Na začátku studie nebyly mezi skupinami zjištěny žádné rozdíly. Po konzumaci testovaného výrobku došlo ve srovnání s výchozími hodnotami k významnému zvýšení četnosti stolice po uplynutí 1 týdne (3.5 +/- 1.5 vs 2.4 +/- 0.6, P < 0.01) a po uplynutí 2 týdnů (4.1 +/- 1.7 vs 2.4 +/- 0.6, P < 0.01). Stejně tak došlo po 1 týdnu a 2 týdnech konzumace testovaného výrobku k významnému zlepšení stavu vyprazdňování (1.1 +/- 0.9 vs 1.9 +/- 1.2, P < 0.01 a 0.8 +/- 1.0 vs 1.9 +/- 1.2, P < 0.01) a tuhosti stolice (1.0 +/- 0.8 vs 1.5 +/- 1.1, P < 0.01 a 0.6 +/- 0.8 vs 1.5 +/- 1.1, P < 0.01). Ve srovnání s kontrolní skupinou se rovněž významně zvýšila četnost stolice (3.5 +/- 1.5 vs 2.5 +/- 0.9, P < 0.01 a 4.1 +/- 1.7 vs 2.6 +/- 1.0, P < 0.01) a stav vyprazdňování (1.1 +/- 0.9 vs 1.6 +/- 1.1, P < 0.01 a 0.8 +/- 1.0 vs 1.6 +/- 1.1, P < 0.01), přičemž se po 1-týdenní a 2-týdenní konzumaci výrobku významně snížila tuhost stolice (1.0 +/- 0.8 vs 1.4 +/- 1.0, P < 0.05 a 0.6 +/- 0.8 vs 1.3 +/- 1.0, P < 0.01). Během stejného období nedošlo při srovnání obou skupin ke změně příjmu potravy a parametry bezpečnosti subjektů byly v rámci normálních hodnot. ZÁVĚR: Tato studie udává prospěšný účinek fermentovaného mléčného výrobku obsahujícího B. lactis DN-173010 na četnost stolice, stav vyprazdňování a tuhost stolice u dospělých žen trpících zácpou po 1 týdnu a 2 týdnech jeho konzumace.


K dispozici jsou pouze abstrakty článků. Pro získání celého článku kontaktujte prosím uvedený časopis, který Vám jej poskytne v souladu se zachováním autorských práv.